Hotărârea nr. 251/2006

HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Comisiei de Relaţii cu Societatea Civilă şi Evaluare a Proiectelor

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea

Comisiei de Relaţii cu Societatea Civilă şi Evaluare a Proiectelor

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere:

Referatul de specialitate întocmit de Biroul de Cultură, Sport, Culte şi ONG-uri, din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

Prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice;

Prevederile Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de Relaţii cu Societatea Civilă şi Evaluarea Proiectelor;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

Având în vedere propunerea făcută în cadrul şedinţei ordinare din data de 28 iulie 2006 precum şi votul consilierilor;

In temeiul art.38 şi art.120 alin.1 lit.b din Legea nr.286/2006  privind

modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se abrogă art.4 din H.C.L.nr.129/22 mai 2006.

Art.2 Se propune completarea Comisiei de Relaţii cu Societatea Civilă şi Evaluare a Proiectelor cu domnul ANGHEL FICU.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate pentru aducerea la îndeplinire.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

 cons.Sorin Avram - Iacoban                                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.251

din 28 iulie 2006