Hotărârea nr. 232/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA PĂCURARI NR.9 întocmit în vederea mansardarii unui imobil existent (cămin studenţesc) aflat în proprietatea Universităţii " Alexandru Ioan Cuza "

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, STRADA PĂCURARI NR.9

întocmit în vederea mansardarii unui imobil existent (cămin studenţesc) aflat în proprietatea Universităţii “ Alexandru Ioan Cuza”

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. 3050/02.08.2005 eliberat de Primaria municipiului Iasi;

Având în vedere cererea nr.9133 din 02.01.2006 prin care Universitatea “ Alexandru Ioan Cuza”, proprietar al căminului studenţesc din strada Păcurari nr.9 solicită avizarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, strada Păcurari nr.9;

Având în vedere  Avizul Comisiei de Urbanism - şedinţa din 03.02.2006;

Având în vedere avizele obţinute şi studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de OCPI, avizul Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă “Mihail Grigore Sturdza” nr.500115-2 din 12.12.2005, avizul Directiei De Sănătate Publică nr.16655 din 07.12.2005, avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi nr.4895/15.06.2006,  avizul Comisiei pentru urmarirea stabilitatii versanţilor alunecători nr.44746 din 26.06.2006, avizul Comisiei municipale de circulaţie nr.15779/29.06.2006, avizul CRMIM şi Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi nr. 37/PUD/2006;

Având în vedere cererea adresa nr.9133 din 09.05.2006 prin care Consiliul Judeţean Iaşi înaintează Primăriei Municipiului Iaşi Avizul Unic nr.37/P.U.D./2006 ;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

In conformitate cu Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

Având în vedere prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de: Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In temeiul art.38 şi art.120 alin.1 lit.b din Legea nr.286/2006  privind  modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1   Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IAŞI, STRADA PĂCURĂRI NR.9 întocmit în vederea mansardarii unui imobil existent (cămin studenţesc) aflat în proprietatea Universităţii “ Alexandru Ioan Cuza”. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de  10.942mp. (Anexa 5)

ART.2.  Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra imobilului existent (cămin studenţesc) situat în strada Păcurari nr.9.

ART.3   Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.4   Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei de Administrare Urbană în vederea aducerii la îndeplinire.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

 cons.Sorin Avram - Iacoban                                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.232

din 28 iulie 2006