Hotărârea nr. 222/2006

HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006

 

 

        Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

       Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

O.U.G.45/2003 - privind Finantele Publice Locale;

O.U.G. 52/2006 - privind Rectificarea bugetului de stat pe anul 2006;

Referatul de specialitate al Directiei Economice si Finante Publice Locale;

   Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In temeiul art.38 şi art.120 alin.1, lit.b din Legea nr.286/2006  privind modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Suplimentarea LA VENITURI cu suma de 4.738 mii ron, dupa cum urmeaza:

 

 

cap. 42.02.29 Finantarea lucrarilor

de cadastru imobiliar                                                        +70 mii ron

cap. 37.02.01 Donatii si sponsorizari                      +7  mii ron

cap .11.02.04 Sume defalcate din TVA pentru

sisteme centalizate de producere si distributie  a energiei

electrice                                                                         + 3.800 mii ron

             cap. 11.02.02 Sume defalcate din TVA

pentru finantarea cheltuielilor de personal                     +    861 mii ron

            

 

                                    LA CHELTUIELI cu suma de 4.738 mii ron,  dupa cum urmeza:

 

           cap. 51.02.71 Autoritati publice-cheltuieli de capital  +  70 mii ron

           cap. 68.02.20 Asistenta sociala-bunuri si servicii        +   7 mii ron

           cap. 81.02.71 Energie si combustibil-cheltuieli

de capital                                                                              +3.800 mii ron

       cap. 65.02.10 Invatamant-cheltuieli de personal           +  861 mii ron

 

 

 

Art.2 Virari de credite

 

        2.1 In cadrul aceluiasi capitol de la un titlu la altul si de la un obiectiv de investitii la altul in suma de 4666,25 mii ron dupa cum urmeaza:

 

                cap. 65.02.71                  la                             cap. 65.02.20

 Invatamant cheltuieli de capital                 Invatamant cheltuieli materiale   

                 -1.013,45 mii ron                                     +1.013,45 mii ron

 

 

                 cap. 70.02.71                   la                          cap. 70.02.20

           Locuinta, servicii si   dezvoltare       Locuinta, servicii si dezvoltare

            dezvoltare -cheltuieli de capital      dezvoltare-cheltuieli materiale

               -2.101 mii ron                                             +2.101 mii ron

 

 

                cap. 84.02.71                    la                           cap. 84.02.20

      Transporturi-cheltuieli de capital       Transporturi-cheltuieli materiale

                 - 1.421,80 mii ron                                      +1.421,80 mii ron

 

 

                cap. 51.02.71                     la                          cap. 51.02.20

      Autoritati publice-cheltuieli de capital     Autoritati publice-cheltuieli   materiale

                 - 80 mii ron                                                 +80 mii ron

 

 

                cap. 74.02.71                      la                        cap. 74.02.20  

   Potectia mediului-chelt de capital       Protectia mediului chelt materiale

                    -50 mii ron                                            +50 mii ron

 

 

           2.2 Intre capitolele bugetare in suma de  8.746  mii ron, dupa cum urmeaza:

 

 

           cap. 70.02.71                      la                        cap. 51.02.71  

   Locuinte, servicii si dezvoltare     Autoritati publice-cheltuieli de capital

       publica-cheltuieli de capital                                   (pozitia C)

                   (pozitia C)

                  -550 mii ron                                          +550 mii ron

 

         

                  cap. 70.02.71                       la                 cap. 74.02.71  

   Locuinte, servicii si dezvoltare         Protectia mediului cheltuieli de

    publica-cheltuieli de capital                                      capital

                   (pozitia C)                                             (pozitia C)

                  -260 mii ron                                          +260 mii ron

 

 

                  cap. 65.02.71                 la                      cap. 51.02.20  

   Invatamant-cheltuieli de capital    Autoritati publice-cheltuieli materiale

                  -733,30 mii ron                                      +733,30 mii ron

 

 

                  cap. 70.02.71                   la                     cap. 51.02.20  

   Locuinte, servicii si dezvoltare     Autoritati publice-cheltuieli materiale

       publica-cheltuieli de capital

                  -336,7 mii ron                                        +336,7 mii ron

 

 

                cap. 70.02.71                    la                      cap. 54.02.20  

   Locuinte, servicii si dezvoltare         Alte servicii publice generale-      

   publica-cheltuieli de capital                          cheltuieli materiale

                  -50 mii ron                                             +50 mii ron

 

 

                 cap. 70.02.71                    la                    cap. 61.02.51  

   Locuinte, servicii si dezvoltare                Politia Comunitara-transferuri      

     publica-cheltuieli de capital                                 cheltuieli materiale

                  -208 mii ron                                              +208mii ron

 

 

                  cap. 70.02.71                   la                      cap. 67.02.20  

   Locuinte, servicii si dezvoltare                       Cultura, recreere si religie-

       publica-cheltuieli de capital                              cheltuieli materiale

                  -1.200 mii ron                                                  +1.200 mii ron

 

 

               cap. 70.02.71                       la                     cap. 67.02.71  

   Locuinte, servicii si dezvoltare                       Cultura, recreere si religie-

       publica-cheltuieli de capital                              cheltuieli de capital

                  -365 mii ron                                                  +365 mii ron

 

              cap. 70.02.71                         la                  cap. 68.02.20  

   Locuinte, servicii si dezvoltare       Asistenta sociala Directia    Crese

       publica-cheltuieli de capital                    cheltuieli materiale

                  -14 mii ron                                            +14 mii ron

 

              cap. 70.02.71                        la                 cap. 68.02.20  

   Locuinte, servicii si dezvoltare                  Asistenta sociala Directia de

  publica-cheltuieli de capital                     Asistenta Comunitara cheltuieli

                                                                                      materiale

                  -800 mii ron                                              +800 mii ron

 

 

               cap. 70.02.71                     la                   cap. 68.02.59  

   Locuinte, servicii si dezvoltare                  Asistenta sociala Directia de

       publica-cheltuieli de capital            Asistenta Comunitara-asociatii si

                                                                                 fundatii

                  -100,80 mii ron                                        +100,80 mii ron

 

 

               cap. 70.02.71                    la                  cap. 74.02.20  

   Locuinte, servicii si dezvoltare     Protectia mediului cheltuieli materiale

       publica-cheltuieli de capital    

                  -1.050 mii ron                                        +1.050 mii ron

 

 

                  cap. 70.02.71                  la                    cap. 84.02.20  

   Locuinte, servicii si dezvoltare             Transporturi cheltuieli materiale

       publica-cheltuieli de capital    

                  -1.578,20 mii ron                                   +1.578,20 mii ron

 

 

               cap. 70.02.72                     la                   cap. 51.02.20  

   Locuinte, servicii si dezvoltare         Autoritati publice-cheltuieli materiale

       publica-cheltuieli de capital

                  -1.500 mii ron                                       +1.500 mii ron

 

 

    Art 3.  Repartizarea fondului de rulment in suma de 6.120,91 mii ron cu urmatoarele destinatii:

        3.1 Acoperirea unor goluri temporare de casa in suma de 1.120,91 mii ron;

        3.2 Investitii publice  in suma de 5.000 mii ron dupa cum urmeaza:

 

 

  3.2.1 Modernizare Hala Centrala-pasaj pietonal                1.150 mii ron;

  3.2.2 Consolidare versant Rapa Galbena                            1.200 mii ron;

  3.2.3 Reabilitare Piata Unirii si monument Al. I. Cuza      2.000 mii ron;

  3.2.4 Reabilitare si modernizare cai rulare tramvai ACB-Dacia  650 mii ron                                         

 

Art. 4 Prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Iasi, Directiei Tehnice si Directiei Economice si Finante Publice Locale, pentru ducere la indeplinire.

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

 cons.Sorin Avram - Iacoban                                   cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.222

din 28 iulie 2006