Hotărârea nr. 204/2006

HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă gratuită a unor locuinţe din proprietate publică către Fundaţia Hecuba

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind darea în folosinţă gratuită a unor locuinţe din proprietate publică, către Fundaţia Hecuba

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere nota de fundamentare nr.11871/19.06.2006 a DAPPP;

Având în vedere Legea nr.114/1996, republicată şi modificată prin Legea nr.145/1999;

Având în vedere HCL nr.246/24.06.2002 privind atribuirea unui număr de 10 locuinţe sociale din imobilul “Cămin Decebal - Cantemir” pentru mamele singure aflate în dificultate, asistate de Primăria Municipiului Iaşi prin programul “Hecuba” ;

Având în vedere HCL nr.234/2005 privind realizarea unei convenţii de parteneriat pentru reorganizarea Centrului de servicii pentru mamă şi copil Hecuba;

Având în vedere cererea nr.8199/2006 a Fundaţiei Hecuba;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.f, art.46 şi art.126 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se revocă HCL nr.246/2002 privind atribuirea unui număr de 10 locuinţe sociale din imobilul “Cămin Decebal - Cantemir” pentru mamele singure aflate în dificultate, asistate de Primăria Municipiului Iaşi prin programul “Hecuba” ;

Art.2 Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe termen de 5 ani, către Fundaţia Hecuba, a locuinţelor sociale situate în Iaşi, str.Pompieri nr.5, bl.647,sc.B,parter,ap.3, B-dul Chimiei nr.33, bl.E2-1, et.4, ap.2, str.Vitejilor nr.2, bl.F12, et.3, ap.13 , str.Ţuţora nr.13, bl.E1, sc.B,et.4,a p.19.

Art.3 Apartamentele din imobilul “Cămin Decebal - Cantemir” revin în administrarea DAPPP.

Art.4 Prezenta hotărâre se va comunica Fundaţiei Hecuba, Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.

 

  CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR,

cons.Sorin - Avram Iacoban                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.204

din 28 iunie 2006