Hotărârea nr. 183/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA GRADINARI NR.7 intocmit in vederea construirii unui spatiu comercial salon de infrumusetare si locuinta de serviciu pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica si teren aflat in proprietatea municipiului Iasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, STRADA GRADINARI NR.7

intocmit in vederea construirii unui spatiu comercial, salon de infrumusetare si locuinta de serviciu

pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica si teren aflat in proprietatea municipiului Iasi

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi ;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3735 din 23.09.2005 ;

Având in vedere  Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 03.02.2006 si Avizul Unic al Consiliului Judetean Iasi - nr.22/PUD/2006.

Având in vedere Nota de fundamentare intocmita de Serviciul de Arhitectura si Urbanism ;

Având in vedere prevederile Legii 50/1991 reactualizata si completata privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

In conformitate cu Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

Având in vedere prevedile Ordinul MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si cadrul continut al Planului Urbanistic de Detaliu;

In conformitate cu Hotararea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In conformitate cu Legea 215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1   Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - IASI, STRADA GRADINARI NR.7  intocmit in vederea construirii unui spatiu comercial, salon de infrumusetare si locuinta de serviciu pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica si teren aflat in proprietatea municipiului Iasi. Suprafata terenului studiat prin PUD este de 250mp din care suprafata de 209mp se afla in proprietate privata a solicitantului iar 41mp se afla in proprietatea municipiului Iasi.         (Anexa 5)

ART.2.  Prezenta hotarare este opozabila dobanditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat in  Gradinari nr.7.

ART.3.  Concesionarea terenului cu suprafata de 41mp si schimbul local de terenuri (S-19,00mp) intre beneficiar si Consiliul Local  va face obiectul altei hotarari a Consiliului Local municipal Iasi.

ART.4   Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul de construire pana la obtinerea Autorizatiei de construire.

ART.5  Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               SECRETAR,

cons.Sorin - Avram Iacoban                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.183

din 28 iunie 2006