Hotărârea nr. 181/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA CICOAREI intocmit in vederea amenajarii unei baze nautice pe teren aflat in proprietatea privata a municipiului Iasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, STRADA CICOAREI

intocmit in vederea amenajarii unei baze nautice

pe teren aflat in proprietatea privata a municipiului Iasi

 

          Consiliul Local al Municipiului Iasi ;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având in vedere Certificatul de Urbanism nr. 2452 din 20.06.2005 eliberat de Primaria municipiului Iasi;

Având in vedere cererea nr.93972 din 09.12.2005 prin care SC IULIUS GROUP SRL solicita avizarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, strada CICOAREI;

Având in vedere Contrctul de Asociere nr.8329/2005 ;

Având in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr.316 din 25 iulie 2005 privind atestarea la domeniul privat al municipiului Iasi a terenului in suprafata de 7.500mp situat in Iasi, strada Cicoarei, identificarea terenului in suprafata de 42.575mp, in vederea realizarii PUD, precum si indeplinirea obiectivelor prevazute la art.7.1, lit.m din Contractul de Asociere nr.8329/2005 ;

Având in vedere studiile intocmite si avizele obtinute: Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 16.12.2005, studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul SC ROMTELECOM SA nr.234/11750/1150 din 09.09.2005, avizul SC ELECTRICA SA nr.843/16.09.2005, avizul RAJAC nr.18199/14.09.2005, avizul SC DISTRIGAZ-NORD SA nr.14767/12.09.2005, avizul SANEPID nr.11531 din 05.09.2005, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Ť Mihail Grigore Sturdza ť al judetului Iasi nr.500206-1 din 09.09.2005, avizul Agentiei de Protectie a Mediului nr.2659/2006, Avizul Comisiei de Circulatie nr.64905/05.10.2005 si Avizul Unic al Consiliului Judetean Iasi - nr.35/PUD/2006.

Având in vedere referatul de specialitate intocmit de Serviciul de Arhitectura si Urbanism;

Având in vedere prevederile Legii 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

    In conformitate cu Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

    Având in vedere prevedile Ordinul MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

    In conformitate cu Hotararea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

      In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1   Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - IASI, STRADA CICOAREI intocmit in vederea amenajarii unei baze nautice pe teren aflat in proprietatea private a municipiului Iasi. Suprafata terenului studiat prin PUD este de  42.575mp.(Anexa 5)

ART.2.  Prezenta hotarare este opozabila dobanditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului cu suprafata de 42.575mp aflat in  Iasi strada Cicoarei.

ART.3   Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul de construire pana la obtinerea Autorizatiei de construire.

ART.4   Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               SECRETAR,

cons.Sorin - Avram Iacoban                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.181

din 28 iunie 2006