Hotărârea nr. 18/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA IARMAROC NR.26 intocmit in vederea extinderii unui imobil existent cu functiuni de spatii de productie si depozitare pe teren aflat in proprietate privata persoane juridice

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, STRADA IARMAROC NR.26

intocmit in vederea extinderii unui imobil existent cu functiuni de spatii de productie si depozitare

pe teren aflat in proprietate privata persoane juridice

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

                Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere cererea nr. 18114 din 10.03.2005 prin care SC NEDO SRL SI SC NEDO JUNIOR SRL solicită avizarea şi ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi, strada Iarmaroc nr.26;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism, Certificatele de Urbanism nr. 4010 din 10.11. 2004 şi 4009 din 10.11.2004;

Având în vedere  Avizul Comisiei de Urbanism - şedinţa din 18.03.2005 şi Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi - nr.101/PUD/2005;

Având în vedere prevederile Legii 50/1991 reactualizată în 1996, modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

In conformitate cu Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

Având în vedere prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-                            Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-                            Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1   Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu  - IAŞI, STRADA IARMAROC NR.26 întocmit în vederea extinderii unui imobil existent cu funcţiuni de spaţii de producţie şi depozitare pe teren aflat în proprietate privată persoane juridice. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de 2439,00mp.(Anexa 5).

ART.2   Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în  strada Iarmaroc nr.26.

ART.3         Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.4   Primarul Municipiului Iasi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

                                                                   CONTRASEMNEAZA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,

    cons.Gerard Jităreanu                                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.18

din 31 ianuarie 2006