Hotărârea nr. 167/2006

HOTĂRÂRE privind transmiterea concesiunii terenului în suprafaţă de 1.937 30 mp situat în Iaşi - str. Costache transmiterea concesiunii terenului în suprafaţă de 2.128 95 mp situat în Iaşi între str. Anastasie Panu şi str. Costache Negri precum şi transmiterea concesiunii terenului în suprafaţă de 2.347 94 mp teren situat în Iaşi între str. Anastasie Panu şi str. Costache Negri proprietăţile Consiliului Local al Municipiului Iaşi de la S.C. MOLDOVA UNIVERSAL S.A. Iaşi la S.C. RIVIUM GALERIA MALL S.R.L. Bucureşti

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                                 

 

                                                                HOTĂRÂRE 

privind transmiterea concesiunii terenului în suprafaţă de 1.937,30 mp, situat în  Iaşi - str. Costache, transmiterea concesiunii terenului în suprafaţă de 2.128,95 mp, situat în Iaşi, între str. Anastasie Panu şi str. Costache Negri, precum şi transmiterea concesiunii terenului în suprafaţă de 2.347,94 mp, teren situat în Iaşi, între str. Anastasie Panu şi str. Costache Negri, proprietăţile Consiliului Local al Municipiului Iaşi, de la S.C. MOLDOVA UNIVERSAL S.A. Iaşi la S.C. RIVIUM GALERIA MALL S.R.L. Bucureşti

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere adresa nr. 31017/19.04.2006, prin care S.C. RIVIUM GALERIA MALL S.R.L. Bucureşti solicită transmiterea concesiunii asupra terenurilor ce fac obiectul contractelor de concesiune nr. 19/06.03.2003, nr. 19128/21/15.03.2005, respectiv nr. 12071/38/01.06.2005, de la S.C. MOLDOVA UNIVERSAL S.A. Iaşi la S.C. RIVIUM GALERIA MALL S.R.L. Bucureşti, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 120/22.03.2006;

Având în vedere Contractele de concesiune nr. 19/06.03.2003, nr. 19128/21/15.03.2005, respectiv nr. 12071/38/01.06.2005;

Având în vedere H.C.L nr. 464/16.12.2002, nr. 59/03.02.2003, nr. 353/30.06.2003, nr. 355/30.06.2003, nr. 550/22.11.2004, nr. 551/22.11.2004 şi nr. 184/11.04.2005;

Având în vedere extrasul din contractul de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 120/22.03.2006;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Cadastru;

Având în vedere art. 10, alin. 2 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor;

Având în vedere prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit. g, din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală;

Având în vedere amendamentul propus de către domnul Munteanu Vasile - consilier municipal - privind rediscutarea redevenţei;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi

În temeiul art. 46 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 - Se aprobă transmiterea concesiunilor arătate mai jos privind terenurile proprietatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi de la S.C. MOLDOVA UNIVERSAL S.A. Iaşi la S.C. RIVIUM GALERIA MALL S.R.L. Bucureşti:

-                                          concesiunea terenului în suprafaţă de 1.937,30 mp, situat în  Iaşi - str. Costache, aprobată prin H.C.L. nr. 464/16.12.2002 şi nr. 59/03.02.2003;

-                                          concesiunea terenului în suprafaţă de 2.128,95 mp, situat în Iaşi, între str. Anastasie Panu şi str. Costache Negri, aprobată prin H.C.L. nr. 551/22.11.2004 şi nr. 184/11.04.2005;

-                                          concesiunea terenului în suprafaţă de 2.347,94 mp, teren situat în Iaşi, între str. Anastasie Panu şi str. Costache Negri, aprobată prin H.C.L. nr. 353/30.06.2003, nr. 355/30.06.2003, nr. 550/22.11.2004 şi nr. 551/22.11.2004 .

Art. 2 - Redevenţele valorice ale concesiunilor sunt cele stabilite prin hotărârile Consiliului Local al Municipiului Iaşi, după cum urmează:

-                                           21.125,12 USD/an, pentru terenul în suprafaţă de 1.937,30 mp, situat în  Iaşi - str. Costache, stabilită prin H.C.L. nr. 59/03.02.2003;

-                                           10.386 EUR/an, pentru terenul în suprafaţă de 2.128,95 mp, situat în Iaşi, între str. Anastasie Panu şi str. Costache Negri, stabilită prin H.C.L. nr. 551/22.11.2004 şi nr. 184/11.04.2005;

-                                           9.894 EUR/an, pentru terenul în suprafaţă de 2.347,94 mp, teren situat în Iaşi, între str. Anastasie Panu şi str. Costache Negri, stabilită prin H.C.L. nr. nr. 355/30.06.2003.

Redevenţele vor fi rediscutate.

Celelalte dispoziţii ale H.C.L. nr. 464/16.12.2002, nr. 59/03.02.2003, nr. 353/30.06.2003, nr. 355/30.06.2003, nr. 550/22.11.2004, nr. 551/22.11.2004 şi nr. 184/11.04.2005 rămân valabile.

Art. 3 - În termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea contractelor de concesiune, concesiunile se vor înregistra de către concesionar în registrul de publicitate imobiliară, conform art. 39 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor.

Art.4 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să încheie Contractele de concesiune.

Art. 5 - Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

  CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR,

cons.Iacoban Avram - Sorin                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.167

din 5 iunie 2006