Hotărârea nr. 164/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de prefinanţare necesar reabilitării căii de rulare linii tramvai în municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordului de prefinanţare necesar reabilitării

căii de rulare linii tramvai în municipiului Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de către Direcţia Tehnică;

Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliului Local statuate prin dispoziţiile art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă acordul de prefinanţare privind reabilitarea căii de rulare linii tramvai în municipiul Iaşi, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Secretariatul Tehnic al Consiliului Local : Regiei Autonome de Transport Public Iaşi, Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale şi Direcţia Tehnică pentru aducere la îndeplinire.

 

  CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR,

cons.Iacoban Avram - Sorin                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.164

din 5 iunie 2006