Hotărârea nr. 155/2006

HOTĂRÂRE privind modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 din fondul de rezervă

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 din fondul de rezervă

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere iniţiativa primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

            Avâd în vedere prevederile O.U.G.45/2003 privind Finanţele Publice Locale;

            Având în vedere referatul de specialitate nr.37654/17.05.2006 al Direcţiei Economice si Finanţe Publice Locale Iasi;

            Având în vedere Referatul nr. 24347/28.03.2006 întocmit de Direcţia Creşe;

            Având în vedere referatul Serviciului Investiţii Invăţământ nr. 37657/17.05.2006,

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de

-          Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi,

-          Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi ,

In temeiul art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli astfel:

 

54.02.50.04 - Fond de rezervă la dispoziţia autorităţilor locale   - 6208,31 Mii Ron

65.02.20      - Invăţământ cheltuieli materiale                              - 5908,31 Mii Ron

68.02.20      - Asigurări şi asistenţă socială-Direcţia Creşe                -  300 Mii Ron

 

Art.2 :  Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, Direcţiei Tehnice şi Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, pentru ducere la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ

 cons.Ionel  Corneliu Oancea                                                          SECRETAR,

                                                                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică       

 

 

Nr.155

din 22 mai 2006