Hotărârea nr. 149/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Organigramei si a Statului de Functii pentru anul 2006 ale Politiei Comunitare

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare, a Organigramei si a Statului de Functii pentru anul 2006 ale Politiei Comunitare

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

Având în vedere iniţiativa primarului prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

            Avand in vedere prevederile H.C.L. nr. 437/05.12.2005 modificata prin H.C.L.nr. 6/31.01.2006 prin care s-a infiintat serviciul public de interes local, cu personalitate juridica, respectiv Politia Comunitara;

            Avand in vedere prevederile art. 16 litera a) din Legea nr. 371/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare;

            Avand in vedere referatul  de specialitate intocmit de Directorul Executiv al Politiei Comunitare;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de

-          comisia juridică şi de disciplină a consiliului local municipal

-          comisia economico - financiară a consiliului local municipal

Având în vedere amendamentul propus în cadrul şedinţei ordinare privind modificarea şi completatrea H.C.L.6/2006,

            Avand in vedere art. 38 alin 2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

            In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1. Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare, Organigrama si Statul de Functii, ale Politiei Comunitare pentru anul 2006.

Art. 2. Prezenta hotărâre modifică şi completează hotărârea consiliului local nr. 6 din 31 ianuarie 2006.

            Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati pentru conformare.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

  cons. Ionel Corneliu Oancea                                                              SECRETAR

                                                                                          cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

Nr. 149

din 22 mai 2006