Hotărârea nr. 144/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - rest de executat "Reabilitare şi modernizare Piaţa Unirii - etapa I" din Municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - rest de executat Reabilitare şi modernizare Piaţa Unirii - etapa I”, din Municipiul Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere iniţiativa primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

            Avînd în vedere Legea nr.500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare,

            Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Investiţii din cadrul Pimăriei Muncipiului Iaşi,

            Având în vedere H.C.L. nr.208/31.03.2004,

            Având în vedere art.127 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-         Comisia Economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi,

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici - rest de executat, privind obiectivul „Reabilitare şi modernizare Piaţa Unirii - etapa I”, din Municipiul Iaşi conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată către cei interesaţi pentru ducerea la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ

 cons.Ionel Corneliu Oancea                                                SECRETAR,

                                                                                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.144

din 22 mai 2006