Hotărârea nr. 135/2006

HOTĂRÂRE privind finanţarea activităţii sportive în anul 2006

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind finanţarea activităţii sportive în anul 2006

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere iniţiativa primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărîre,

            Având în vedere H.C.L.  nr.8/31.01.2006 prin care s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2006 ,

            Având în vedere prevederile art.67 ( 2,c) şi art.69 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 şi Legea 472/2004 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000,

            Având în vedere prevederile H.G. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000,

            Având în vedere prevederile cap.IV şi art.1o din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr.149/2003,

            Având în vedere prevederile art.47 din O.U.G 45/2003 privind finanţele Publice locale,

            Având în vedere procesul -verbal din 24.02.2006 al Comisiei pentru tineret şi sport din cadrul Consiliului Local Municipal Iaşi,

            Avînd în vedere referatul de specialitate nr.34535/8.05.2006 al Direcţiei economice şi Finanţe Publice Lcale,

            Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi,

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 300 mii Ron, pentru activitatea sportivă, pe anul 2006, pe unităţi sportive astfel:

  1. Clubul Sportiv Municipal

-         baschet masculin - 120 mii Ron ( 10.000 ron/lună)

  1. Clubul Sportiv Politehnica Iaşi

-         handbal masculin  - 60 mii Ron ( 5.000 Ron/lună)

-         rugby - 120 mii Ron ( 10.000 Ron/lună)

Art.2. Repartizarea pe structurile sportive se face în limita creditelor bugetare aprobate, prin buget, la capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie”, pe bază de Contract de finanţare însoţit de Cerere de finanţare conform modelelor anexate) cu respectarea destinaţiei sumelor aprobate pe programe şi categorii de cheltuieli pentru anul 2006.

            Art.3. Pentru sumele alocate se va prezenta decont justificativ la Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale.

            Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată D.E.F.P.L.  şi unităţilor sportive interesate, pentru ducere la îndeplinire.

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNEAZĂ

          cons.Ionel Corneliu Oancea                                                      SECRETAR

Nr.135                                                                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

din 22 mai 2006