Hotărârea nr. 134/2006

HOTĂRÂRE privind participarea municipalităţii ieşene la organizarea Festivalului Internaţional de Jazz "Richard Ochanitzky"

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind participarea municipalităţii ieşene la organizarea Festivalului Internaţional de Jazz “Richard Ochanitzky”

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere iniţiativa primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

            Având în vedere propunerea de parteneriat a TVR Iaşi privind organizarea Festivalului Internaţional de Jazz “Richard Ochanitzky” şi solicitarea unui sprijin financiar pentru organizarea la Iaşi a acestui eveniment,

            Având în vedere prevederile art.32, alin.1 din O.U.G. 45/2003 privind finanţele publice lcoale,

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

-         Comisia social culturală, învăţământ,culte a Consiliului Local Municipal Iaşi,

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi,

-         Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi,

In temeiul art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1. Se aprobă participarea   Primăriei Municipiului Iaşi în calitate de partener la organizarea celei de a VII –a ediţii a Festivalului Internaţional de Jazz “Richard Ochanitzky” şi cofinanţarea cu suma de 10.000 Ron a activităţilor din cadrul acestui festival.

            Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 10.000 Ron din fondul de rezervă bugetară la capitolul 540220 Alte acţiuni”, reprezentînd contribuţie financiară la organizarea Festivalului Internaţional de Jazz “Richard Ochanitzky”.

            Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate pentru aducerea la îndeplinire.

 

PREŞEDINTEDE ŞEDINŢĂ                                                      CONTRASEMNEAZĂ

 cons.Ionel Corneliu Oancea                                                              SECRETAR,

                                                                                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.134

din 22 mai 2006