Hotărârea nr. 118/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA ETERNITATE NR.21 întocmit în vederea construirii unui imobil cu funcţiunea de cabinete medicale şi împrejmuirea terenului aflat în proprietate privată persoane fizice

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IAŞI, STRADA ETERNITATE NR.21

întocmit în vederea construirii unui imobil cu funcţiunea de cabinete medicale

şi împrejmuirea terenului aflat în proprietate privată persoane fizice

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

Având în vedere iniţiativa primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

Având în vedere Certificatele de Urbanism nr. 2402 din 08.07.2004 şi 666 din 10.03.2006 eliberate de Primăria Municipiului Iaşi;

Având în vedere cererea nr. 10472 din 10.02.2005 prin care doamna Dragomir Cristiana solicită avizarea şi ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi, strada Eternitate nr.21;

Având în vedere  Avizul Comisiei de Urbanism - şedinţa din 20.05.2005 ,

Având în vedere Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi - nr.14/PUD/2006 înaintat Primăriei Municipiului Iaşi cu nr.16055 din 27.02.2006.

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

Având în vedere prevederile legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

In conformitate cu Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

Având în vedere prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi,

In temeiul art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IAŞI, STRADA ETERNITATE NR.21 întocmit în vederea construirii unui imobil cu funcţiunea de cabinete medicale şi împrejmuirii terenului aflat în proprietate privată persoane fizice. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de  520,30mp.(Anexa 5)

ART.2. Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în  Iaşi strada Eternitate nr.21.

ART.3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.4. Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     CONTRASEMNEAZĂ

    cons.Ionel Corneliu Oancea                                                               SECRETAR,

                                                                                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

NR.118

din 22 mai 2006