Hotărârea nr. 117/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI ŞOSEAUA BUCIUM CVARTAL 6 PARCELA 1/2(211/11/4) întocmit în vederea construirii unui show-room pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IAŞI, ŞOSEAUA BUCIUM, CVARTAL 6, PARCELA 1/2(211/11/4)

întocmit în vederea construirii unui show-room

pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. 3489 din 29.08.2005 eliberat de Primăria Municipiului Iaşi;

Având în vedere cererea nr. 84963 din 09.11.2005 prin care SC DAS SRL solicită avizarea şi ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi, şoseaua Bucium, cvartal 6, parcela 1/2(211/11/4);

Având în vedere  Avizul Comisiei de Urbanism - şedinţa din 18.11.2005

Având în vedere Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi - nr.5/PUD/2006 înaintat Primăriei Municipiului Iaşi cu nr.2545 din 11.01.2006.

Având în vedere Nota de Fundamentare întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

Având în vedere prevederile legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

In conformitate cu Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

Având în vedere prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisia de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi,

In temeiul art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IAŞI ŞOSEAUA BUCIUM CVARTAL6, PARCELA 1/2(211/11/4) întocmit în vederea construirii unui show-room pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de  1000mp.(Anexa 5)

ART.2. Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în  Iaşi şoseaua Bucium, cvartal 6, parcela 1/2(211/11/4).

ART.3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.4 . Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ

      cons.Ionel Corneliu Oancea                                                             SECRETAR,

                                                                                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

Nr.117                                                                                                   

din 22 mai 2006