Hotărârea nr. 116/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI ŞOS.IAŞI-TOMEŞTI CVARTAL 127 PARCELA 2(4642/3) întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IAŞI, ŞOS.IAŞI-TOMEŞTI CVARTAL 127, PARCELA 2(4642/3)

întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi,

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

Având în vedere cererea nr. 81678 din 28.10.2005 prin care doamna Simina Maria solicită avizarea şi ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi, sos. Iaşi-Tomeşti, cvartal 127, parcela 2(4642/3);

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism, Certificatul de Urbanism nr. 946 din 29.03.2005;

Având în vedere  Avizul Comisiei de Urbanism - şedinţa din 28.10.2005 si Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi - nr.126/PUD/2005.

Având în vedere prevederile legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

In conformitate cu Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

Având în vedere prevedeile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisia de Amenajarea teritoriului şi Urbanism, a Consiliului Local Municipal Iaşi,

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu  - IAŞI, ŞOS.IAŞI-TOMEŞTI CVARTAL 127, PARCELA 2(4642/3) întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de  2.215mp.(Anexa 5)

ART.2. Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în  şos.Iaşi-Tomeşti cvartal 127, parcela 2(4642/3).

ART.3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.4. Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       CONTRASEMNEAZĂ

 cons.Ionel Corneliu Oancea                                                                   SECRETAR,

                                                                                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.116

din 22 mai 2006