Hotărârea nr. 111/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA BUCIUM NR.36 întocmit in vederea construirii unui centru comercial pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IAŞI, STRADA BUCIUM NR.36

întocmit in vederea construirii unui centru comercial

pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi,

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

Având in vedere Certificatul de Urbanism nr. 3122 din 03.08.2005 eliberat de Primăria municipiului Iaşi;

Având în vedere cererea nr. 77572 din 17.10.2005 prin care SC ADIMET SA solicită avizarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, STRADA BUCIUM NR.36;

Având în vedere  Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 21.10.2005

Având în vedere Avizul Unic al Consiliului Judetean Iasi - nr.105/PUD/2005 inaintat Primariei municipiului Iasi cu nr. 22103 din 21.03.2006.

Având în vedere referatul de specialitate intocmit de Serviciul de Arhitectura si Urbanism;

Având în vedere prevederile legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

In conformitate cu Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

Având în vedere prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi,

In temeiul art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRÂŞTE:

 

ART.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IAŞI, STRADA BUCIUM NR.36 întocmit în vederea construirii unui centru comercial pe teren aflat În proprietate privată persoană juridică. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de  69.520,82mp.(Anexa 5)

ART.2. Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în  Iaşi strada Bucium nr.36.

ART.3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.4 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    CONTRASEMNEAZĂ

      cons.Ionel Corneliu Oancea                                                                SECRETAR,

                                                                                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

Nr. 111

din 22 mai 2006