Hotărârea nr. 98/2004

HOTĂRÂRE privind modificarea listei de investiţii pe anul 2004

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea listei de investiţii pe anul 2004

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere Referatul de specialitate nr.15173/19.02.2004 întocmit de Serviciul Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice;

Având în vedere prevederile Legii nr.507/2003 privind Legea bugetului pe anul 2004;

Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliului Local statutate prin dispoziţiile art.38 lit.m din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă alocarea sumelor din fondul de rezervă astfel:

a) 1.260.000 mii lei pentru obiectivul "Canalizare str.Mănăstirii";

b)  87.000 mii lei pentru obiectivul "Inchideri balcoane apartamente protocol str.Prof.Cujbă";

c) 1.000.000 mii lei pentru dotări Poliţie.

Art.2 Se aprobă lista de investiţii modificată conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

   cons.Ciobanu Romeo                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.98

din 23 februarie 2004