Hotărârea nr. 91/2004

HOTĂRÂRE privind adjudecarea prin licitaţie a elaborării PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA CICOAREI - ETAPA I - IASI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind adjudecarea prin licitaţie a elaborării PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA CICOAREI - ETAPA I - IASI

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit şi anexat prezentei;

Având în vedere prevederile art.54 al Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale în baza Legii nr.215/2001;

Conform Legii nr.453/2001 privind autorizarea executării construcţiilor

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia juridică şi de disciplină;

- Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

            In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă Tema de proiectare anexată, pentru adjudecarea prin licitaţie a elaborării proiectului PUZ - Strada CICOAREI - etapa I - Iaşi.

Art.2 Se aprobă scoaterea la licitaţie a proiectării unei documentaţii de tip Plan Urbanistic Zonal pentru Strada Cicoarei - etapa I - Iaşi conform Temei de proiectare pentru licitaţie proiectare PUZ anexat.

Art.3 Caietul de sarcini va fi întocmit de Serviciul de Proiectare în termen de 30 zile de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

    cons.Ciobanu Romeo                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.91

din 23 februarie 2004