Hotărârea nr. 87/2004

HOTĂRÂRE privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - construire locuinta colectiva pe teren proprietate - în Iaşi str.Moşu nr.16

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - construire locuinta colectiva pe teren proprietate - în Iaşi, str.Moşu nr.16

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism, Certificatul de urbanism nr.3724/07.08.2003(Anexa 3);

Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism - şedinţa din 07.11.2003 (Anexa 2);

Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 reactualizată în 1996, modificată şi completată în 2001 (Legea 453/2001), privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 943/2001 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/2001;

Având în vedere prevederile Ordinul MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi cadrul conţinut - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

In conformitate cu Hotărâre de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/2001 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

            In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive - "CONSTRUIRE LOCUINTA COLECTIVA PE TEREN PROPRIETATE" în Iaşi, str.Moşu nr.16 (Anexa 10).

Art.2 Se abrogă toate prevederile urbanistice contrare, cuprinse în proiectele anterior aprobate.

Art.3 Primarul Municipiului Iaşi  şi Serviciul de Urbanism, Serviciul de Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar, Serviciul de Gospodărie Comunală, Serviciul de Investiţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

    cons.Ciobanu Romeo                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.87

din 23 februarie 2004