Hotărârea nr. 75/2004

HOTĂRÂRE privind activităţile ce pot fi desfăşurate în spaţiile comerciale situat în noua P-ţa Agroalimentară Hala Centrală

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind activităţile ce pot fi desfăşurate în spaţiile comerciale situat în noua

P-ţa Agroalimentară Hala Centrală

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere licitaţiile organizate în anul 2003 pentru folosinţa spaţiilor comerciale situate în noua P-ţa Agroalimentară Hala Centrală;

Având în vedere art.8 (care prevede obligativitatea folosirii spaţiului conform destinaţiei specificate în caietul de sarcini) şi art.16 (care permite modificarea clauzelor contractuale numai prin acordul părţilor) din contractele încheiate de Consiliul Local Iaşi cu câştigătorii licitaţiilor;

Având în vedere memoriul adresa Consiliului Local Municipal înregistrat cu numărul 3890/2004;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Direcţia Pieţe;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară;

In temeiul art.38 şi 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă desfăşurarea de către comercianţii deţinători de spaţii comerciale situat în noua P-ţă Agroalimentară Hala Centrală pe lângă activităţile prevăzute în caietul de sarcini a licitaţiilor organizate în anul 2003 şi activităţi de comerţ cu amănuntul în magazine specializate şi nespecializate de produse alimentare şi nealimentare (cu excepţia de băuturi alcoolice la pahar), fast - food şi patiserie cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.2 Se aprobă modificarea prevederilor contractelor încheiate cu comercianţii deţinători de spaţii comerciale situate în noua P-ţa Agroalimentară Hala Centrală, în sensul prevăzut de prezenta hotărâre, prin acte adiţionale.

Art.3 Serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

 cons.Romeo Ciobanu                                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.75

din 26 ianuarie 2004