Hotărârea nr. 71/2004

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul "Consolidare sediul Primăriei Iaşi"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul

"Consolidare sediul Primăriei Iaşi"

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate nr.84661/17.12.2003 întocmit de Serviciul Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile Legii nr.500/2001 privind finanţele publice;

Având în vedere prevederile O.U.G.nr.60/2001, aprobată prin Legea nr.212/20002, precum şi Ordinului comun M.F.P. - M.L.P.T.L. nr.1013-873/2001;

Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliului Local statutate prin dispoziţiile art.38, lit.m din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico -economică (faza studiu de fezabilitate) şi indicatorii tehnico - economici din anexa nr.1 la prezenta hotărâre pentru obiectivul "Consolidare sediul Primăriei Iaşi din b-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.11" devizul general estimativ în preţuri martie 2003 fiind de 48.395.758, valoare ce urmează a fi actualizată.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

   cons.Romeo Ciobanu                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.71

din 26 ianuarie 2004