Hotărârea nr. 67/2004

HOTĂRÂRE privind prestarea de către S.C.CITADIN S.A. a serviciilor de întreţinere reparaţii şi exploatare a străzilor şi serviciile de îndepărtare a zăpezii şi preîntâmpinării formării poleiului

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind prestarea de către S.C.CITADIN S.A. a serviciilor de întreţinere, reparaţii şi exploatare a străzilor şi serviciile de îndepărtare a zăpezii şi preîntâmpinării

formării poleiului

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere H.C.L.nr.387/2002 privind reorganizarea CITADIN DSPM ca soeictate pe acţiuni;

Având în vedere O.G.nr.71/2002 privind reorganizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administraţie a domeniului public şi privat de interes local;

Având în vedere comenzile nr.70.300/24.10.2003 şi 76.312/17.11.2003 ale domnului primar prin care activitatea de deszăpezire pentru iarna 2003 - 2004 a fost încredinţată către S.C.CITADIN S.A.;

Având în vedere referatul de specialitate al S.C.CITADIN S.A.;

Având în vedere faptul că S.C.CITADIN S.A. are ca unic acţionar Consiliul Local Iaşi;

Având în vedere faptul că scoaterea la licitaţie ar întârzia şi ar creşte consturile efectuării lucrărilor;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de - Comisia economico - financiar;

Având în vedere amendamentul propus de domnul consilier Neculau Constantin;

Având în vedere expunerea de motive a domnului primar;

In temeiul art.38 şi 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

           

Art.1 Se aprobă încredinţarea directă a serviciilor de întreţinere, reparaţii şi modernizare a străzilor de îndepărtare a zăpezii şi preîntâmpinarea formării poleiului şi a gheţii şi alte lucrări diverse, la comanda Primăriei, din fondurile bugetului local, către S.C.CITADIN S.A. până la schimbarea formei de proprietate a societăţii.

Art.2 Incredinţarea lucrărilor se face prin nota de comandă emisă de Direcţia Tehnică şi avizată de ordonatorul principal de credite.

Art.3 Primăria Municipiului Iaşi va încheia cu S.C.CITADIN S.A. contract de prestări servicii pentru cele de la articolul 1.

Art.4 Se împuterniceşte domnul primar să negocieze şi să semneze contractul de prestări servicii cu S.C.CITADIN S.A. şi să stabilească cuantumul beneficiului.

Art.5 Se aprobă valoarea manoperei orare conform anexei nr.1 şi a cheltuielilor indirecte, conform anexei 2.

Art.6 Modificarea preţului de manoperă se va face în funcţie de salariul mediu brut pe ramura construcţiilor, comunicat de Comisia de Statistică.

 

 

Art.7 Prezenta hotărâre va fi comunicată S.C.CITADIN S.A. şi serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Iaşi.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        SECRETAR,

       cons.Romeo Ciobanu                                                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.67

din 26 ianuarie 2004