Hotărârea nr. 66/2004

HOTĂRÂRE privind deplasarea la Forano Italia în cadrul programului de înfrăţire dintre Forano şi Italia a unei delegaţii în perioada 16-22 februarie 2004

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind deplasarea la Forano, Italia, în cadrul programului de înfrăţire dintre Forano şi Italia a unei delegaţii în perioada 16-22 februarie 2004

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Relaţii Internaţionale din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă deplasarea la Forano, în cadrul programului de înfrăţire dintre Forano şi Iaşi, a delegaţiei formate din douăsprezece persoane, în perioada 16-22 februarie 2004.

Art.2 Cheltuielile legate de deplasarea delegaţiei vor fi suportate din bugetul loca, din fondul alocat pentru oraşe înfrăţite, relaţii internaţionale (capitolul 72 0250).

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

   cons.Romeo Ciobanu                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.66

din 26 ianuarie 2004