Hotărârea nr. 61/2004

HOTĂRÂRE privind eşalonarea la plată a impozitelor şi taxelor locale precum şi scutirea la plată a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru S.C.FURNICA S.R.L.IASI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind eşalonarea la plată a impozitelor şi taxelor locale precum şi scutirea la plată a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru S.C.FURNICA S.R.L.IASI

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

- O.U.G.45/2003 privind finanţele publice locale;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.40/28.03.2002 şi H.G.794/25.07.2002 privind aprobarea normelor metodologice privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;

Raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

In conformitate cu prevederile articolului 38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată:

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Eşalonarea la plată pe o perioadă de 3 luni a debitelor restante, în sumă de lei 9.292.849 lei, cu dobânzile şi penaltiăţile de întârziere în sumă de 8.230.641 lei calculate până la data de 31.12.2003, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art.2 Scutirea la plată a dobânzilor în sumă de 30.733.537 lei conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.3 Scutirea la plată a penalităţilor de întârziere în sumă de 3.203.876 lei, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Aceste facilităţi se acordă cu condiţia respectării eşalonării şi achitării obligaţiilor curente la bugetul local cu termene scadente pe toată perioada eşalonării.

Anexa 1

Nr.

crt.

DOBINZI DATORATE

PENALITATI INTARZIERE

TOTAL

30.733.537

3.203.876

 

 

 

 

 

Anexa 2

Nr.

crt.

DATA PLATII

DEBIT TOTAL

9.292.849 lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOBINZI SI PENALITATI DE INIRZIERE TOTAL

8.230.641

 

DOBINZI CALCULATE CONFORM LEGISLATIEI IN VIGOARE

1.

27.02.2004

3097620

2743547

 

2.

30.03.2004

3097620

2743547

 

3.

30.04.2004

3097609

2743547

 

TOTAL

 

9.292.849

8.230.641

 

 

Aceste facilităţi se acordă cu condiţia respectării eşalonării şi achitării obligaţiilor curente la bugetul local cu termene scadente pe toată perioada eşalonării.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

   cons.Romeo Ciobanu                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.61

din 26 ianuarie 2004