Hotărârea nr. 557/2004

HOTĂRÂRE privind asocierea între Consiliul Local Iaşi şi Direcţia de Sănătate Publică Iaşi pentru realizarea lucrărilor de drumuri în cvartalul A.N.L. din şos.Bucium nr.36

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind asocierea între Consiliul Local Iaşi şi Direcţia de Sănătate Publică Iaşi pentru realizarea lucrărilor de drumuri în cvartalul A.N.L. din şos.Bucium nr.36

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate nr.91018/26.11.2004, întocmit de Serviciul Investiţii Proprii;

Având în vedere prevedere Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliului Local statuate prin art.38 lit.m din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-          Comisia economico - financiară;

-          Comisia juridică şi de disciplină;

In conformitate cu art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă asocierea între Consiliul Local Iaşi şi Direcţia de Sănătate Publică Iaşi în vederea realizării lucrărilor de drumuri în cvartalul A.N.L. din şos.Bucium nr.36, cu finanţare din bugetul de stat.

Art.2 Se aprobă contractul de asociere conform modelului anexat, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretariatului Tehnic, compartimentelor interesate, în vederea ducerii la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

    cons.Vasile Dumitriu                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

Nr.557

din 11 decembrie 2004