Hotărârea nr. 54/2004

HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere şi a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilul GRUMAZESCU PETRU LAURENTIU din Iaşi str.Buridava nr.12 bl.R7 sc.C et.2 ap.9

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea la plata majorărilor de întârziere şi a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilul

GRUMAZESCU PETRU LAURENTIU din Iaşi, str.Buridava nr.12,bl.R7,sc.C,et.2,ap.9

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

- Legea nr.189/1998 privind finanţele locale;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.40/28.03.2002 şi H.G.794/25.07.2002 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;

Raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

In conformitate cu prevederile articolului 38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată:

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Scutirea la plata dobânzilor de întârziere în sumă de 24.925.433 lei şi a penalităţilor în sumă de 790.592 lei stabilite la data de 18.11.2003 şi a celor ce se vor calcula până la data aprobării prezentei hotărâri.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

   cons.Romeo Ciobanu                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

Nr.54

din 26 ianuarie 2004