Hotărârea nr. 523/2004

HOTARÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.391/06.09.2004

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARÂRE

privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.391/06.09.2004

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi

Având în vedere  Hotărârea Consiliului Local municipal Iaşi nr.391 din 06.09.2004

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism, Certificatul de Urbanism nr. 846 din 25.03.2004;

Avind în vedere  Avizul Comisiei de Urbanism - şedinţa din 02.04.2004 şi Avizul Unic al Consiliului Judetean Iasi - nr.37/PUD/2004.

Având în vedere prevederile legii 50/1991 reactualizată în 1996, modificată şi completată în 2001( Legea   453/2001), privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1943/2001 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

În conformitate cu Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

Avind in vedere prevedile Ordinul MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si cadrul continut - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii 213/2001 privin proprietate publică şi regimul juridic al acesteia;

În conformitate legea 215/2001 privind administrarea publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

ART.1      Se aprobă completarea articolului 1 al H.C.L. 391 din 06.09.2004 cu numele proprietarului actual al imobilului studiat  prin Planul Urbanistic de Detaliu. Ca urmare articolul 1 va avea următorul cuprins:

                 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - - “CONSTRUIRE HALĂ MICROPRODUCŢIE LACTATE ŞI SEDIU DE FIRMĂ" pe terenul aflat în proprietatea familiei CAZACU MIRCEA şI MIRONICA, situat în Iaşi, şos.Nicolina, nr.56C.

ART.2.     Se aprobă completarea H.C.L. 391 din 06.09.2004 cu art.4 care va avea următorul enunţ:

                 Prezenta Hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului enunţat mai sus

ART.3      Celelalte dispoziţii ale H.C.L. nr. 391 din 06.09.2004 rămân neschimbate.

ART.4      Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciul de Urbanism, Serviciul de Amenajare a teritoriului şi Cadastru Funciar, Serviciul de Gospodarie Comunala şi Serviciul de Investiţii vor duce la      îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                SECRETAR,

     cons.Munteanu Vasile                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.523

din 9 noiembrie 2004