Hotărârea nr. 52/2004

HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru contribuabila TUTULAN ELENA cu teren şi casă în str.Palat nr.66

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea la plata majorărilor de întârziere, a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale, pentru contribuabila

 TUTULAN ELENA cu teren şi casă în str.Palat nr.66

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

- Legea nr.189/1998 privind finanţele locale;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.40/28.03.2002 şi H.G.794/25.07.2002 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;

Raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

In conformitate cu prevederile articolului 38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată:

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Scutirea la plata majorărilor de întârziere în sumă de 1.866.982 lei, şi a penalităţilor în sumă de 321.624 lei, privind impozitul pentru proprietatea contribuabilei TUTULAN ELENA din str.Palat nr.66, calculate pentru perioada 15.12.2001 – 31.12.2003 :

- majorri aferente          1.866.982 lei

- penalităţi întârziere     321.624 lei

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

   cons.Romeo Ciobanu                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

Nr.52

din 26 ianuarie 2004