Hotărârea nr. 50/2004

HOTĂRÂRE privind scutirea la plata taxei judiciare de timbru pentru contribuabila DIACONESCU ALEXANDRINA domiciliată în Iaşi str.Pantel nr.3

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea la plata taxei judiciare de timbru pentru contribuabila DIACONESCU ALEXANDRINA, domiciliată în Iaşi, str.Pantel nr.3

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

- Legea nr.189/1998 privind finanţele locale;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.40/28.03.2002 şi H.G.794/25.07.2002 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;

- H.G.1278/13.11.2002 şi H.G.nr.149/06.02.2003 privind acordarea de înlesniri la plata taxelor judiciare de timbru instituite prin Legea nr.146/1997;

Raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

In conformitate cu prevederile articolului 38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată:

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Scutirea de la plata taxei judiciare de timbru în sumă de 5.410.214 lei pentru contribuabila DIACONESCU ALEXANDRINA.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicat Direcţiei finanţelor Publice Locale Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

   cons.Romeo Ciobanu                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

Nr.50

din 26 ianuarie 2004