Hotărârea nr. 499/2004

HOTĂRÂRE privind propunerea unor denumiri de străzi în zona Bucium şi zona Alexandru cel Bun

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind propunerea unor denumiri de străzi în zona Bucium şi zona Alexandru cel Bun

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Urbanism;

Tinând cont de prevederile Legii nr.215/2001 - art.38, alin.2, lit.u;

Ca urmare a referatelor nr.12549 şi 13004/2004 avizate favorabil de către Prefectura Judeţului Iaşi comisia de atribuiri denumiri, în conformitate cu prevederile art.3 din O.G. nr.63/2002 aprobată prin Legea nr.48/2003 art.3, alin.1;

In baza prevederilor PUG de extindere a intravilanului municipiului Iaşi prin H.C.L.nr.136/09.08.1999;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă următoarele denumiri de străzi conform planşelor anexate:

I.                   ZONA BUCIUM

1. strada Iasomiei cu acces din fundacul Dealul Bucium (a se consulta pl.nr.1);

2. aleea Fermei cu acces din strada Fermei ( a se consulta pl.nr.2);

3. strada Schit Tărăţa din şos.Bucium până la limita admisă prin PUZ;

4. strada Piatra Sfântă pe care se află mănăstirea Piatra Sfântă şi intersectează strada Schit Tărăţa până la limita admisă prin PUZ;

5. aleea Piatra Sfântă din strada Piatra Sfântă până la limita admisă prin PUZ;

6. aleea Schit Tărăţa din strada Schit Tărăţa până la limita aprobată prin PUZ.

(a se consulta pl.nr.3).

 

II.                ZONA ALEXANDRU CEL BUN

  1. strada Cazaban cu acces din şoseaua Naţională până în strada Tabacului;
  2. Piaţa Sfântul Anton de Padova cuprinsă la intersecţia dintre strada Tabacului - strada Sarmisegetuza - şoseaua Naţională (a se consulta pl.nr.4).

 

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi pentru aducere la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

       cons.Munteanu Vasile                                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.499

din 9 noiembrie 2004