Hotărârea nr. 493/2004

HOTĂRÂRE privind asocierea Consiliului Local Iaşi cu S.C.NRG Press Grup S.R.L. editorul cotidianului "Flacăra Iaşului"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind asocierea Consiliului Local Iaşi cu S.C.NRG Press Grup S.R.L.,

editorul cotidianului “Flacăra Iaşului

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere adresa nr.86386/07.10.2004 a S.C.NRG Press Grup S.R.L.;

Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de D.A.P.P.P.;

Având în vedere H.C.L.nr.457/2002 privind asocierea CLM Iaşi cu S.C.Grand Q S.R.L., editor al cotidianului “Flacăra Iaşului”;

Având în vedere H.C.L.nr.404/2003 privind modificarea H.C.L.nr.457/2002;

Având în vedere contractul de asociere nr.55695/25.08.2003 încheiat între Consiliul Local Iaşi şi S.C.Media Grup Compact S.R.L.;

Având în vedere contractul de cesiune a dreptului de editare a cotidianuluiFlacăra Iaşului”încheiat între S.C.Media Grup Compact S.R.L. şi S.C.NRG Press Grup S.R.L.;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-          Comisia economico - financiară;

-          Comisia juridică şi de disciplină;

In conformitate cu art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă asocierea Consiliului Local Iaşi cu S.C.NRG Press Grup S.R.L., editorul cotidianuluiFlacăra Iaşului”, pentru o perioadă de 1 an.

Art.2 Consiliul Local al Municipiului Iaşi va pune la dispoziţia asociatului un spaţiu de 80 mp. din imobilul situat în Iaşi, şos.Naţională nr.43, aflat în proprietatea privată, iar S.C.NRG Press Grup S.R.L. va tipări cele două publicaţii ale Consiliului Local Iaşi : “Curierul de Iaşi”, revista lunară şiMonitorul Oficial al Consiliului Local”, revista trimestrială.

Art.3 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşisemneze contractul de asociere.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

    cons.Munteanu Vasile                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.493

din 9 noiembrie 2004