Hotărârea nr. 492/2004

HOTĂRÂRE PRIVIND DESFIINŢAREA CORPULUI 1 DE LA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 IAŞI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

 PRIVIND DESFIINŢAREA CORPULUI 1 DE LA

 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1  IAŞI

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere referatul de specialitate nr.91149/27.10. 2004 întocmit de Serv. Investiţii Invătământ din cadrul Directiei Tehnice  al Primăriei Municipiului Iaşi ;

Având în vedere adresa nr. 50507/17.05.2004 a Centrului de executie bugetară - Grădinita cu program prelungit nr.26 ce are în subordine Grădinita cu program prelungit nr.1 Iasi.

Având în vedere H.C.L. nr. 140 / 31.03.2003 privind domeniul public al Municipiului Iaşi.

Având în vedere prevederile O.G. nr. 112 / 2000 pentru reglementarea procedurilor de scoatere din funcţiune şi casare a activelor corporale din domeniul public;

Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale prevăzute în Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-          Comisia economico - financiară;

-          Comisia juridică şi de disciplină;

-          Comisia social culturală, învăţământ, culte;

Având în vedere amendamentul propus în cadrul şedinţei ordinare din data de 9 noiembrie

2004;

În temeiul art. 46 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1 - Se aprobă trecerea din domeniul public în cel privat al Municipiului Iaşi a corpului 1 de la Grădinita cu program prelungit nr.1 Iasi, situat în Nicolina  nr. 46 ( anexa la H.C.L. nr. 140 / 2003).

Art. 2 - Se aprobă desfiinţarea corpului 1, definit la art.1 şi valorificarea materialului rezultat din demolare.

Art. 3 - Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoştinţă compartimentelor de specialitate în vederea îndeplinirii.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

    cons.Munteanu Vasile                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.492

din 9 noiembrie 2004