Hotărârea nr. 49/2004

HOTĂRÂRE privind scutirea la plata dobânzilor şi a penalizărilor calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila COJOCARU TUCA din Iaşi str.Barbu Lăutaru nr.12

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea la plata dobânzilor şi a penalizărilor calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor, pentru contribuabila COJOCARU TUCA din Iaşi,

str.Barbu Lăutaru nr.12

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

- Legea nr.189/1998 privind finanţele locale;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.40/28.03.2002 şi H.G.794/25.07.2002 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;

Raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

In conformitate cu prevederile articolului 38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată:

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Scutirea la plata dobânzilor în sumă de 2.175.789 lei şi a penalizărilor în sumă de 297.539 lei calculate la data de 27.11.2003, precum şi a celor ce se vor calcula până la data aprobării hotărârii, privind impozitul pentru proprietatea contribuabilei COJOCARU TUCA.

Art.2 Eşalonarea pe o perioadă de 12 luni a debitelor restante în sumă de 4.288.663 lei, conform anexei 1 din expunerea de motive.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

   cons.Romeo Ciobanu                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

Nr.49

din 26 ianuarie 2004