Hotărârea nr. 487/2004

HOTĂRÂRE privind aprobarea extinderii organigramei de la 18 la 19 posturi prin înfiinţarea unui post de CONTABIL SEF solicitat cu termen imediat de Delegaţia de Inspectori ai Serviciului de Control Financiar Public Intern

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea extinderii organigramei de la 18 la 19 posturi, prin înfiinţarea unui post de CONTABIL SEF, solicitat cu termen imediat de Delegaţia de Inspectori ai Serviciului de Control Financiar Public Intern

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.e) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere prevederile Legii Contabilităţii nr.82/1991, republicată;

Având în vedere şi prevederile Legii nr.301/2002 privind aprobarea Ordonanţei 119/1999 privind auditul intern şi Controlul Financiar Preventiv;

Având în vedere recomandările Comisiei de Control din cadrul Serviciului de Control Financiar Public Intern al Primăriei Municipiului Iaşi, cuprinse în procesul verbal nr.79984/10.09.2004;

Având în vedere referatul de specialitate nr.491/23.09.2004 întocmit de ATENEUL TATARASI;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-          Comisia economico - financiară;

-          Comisia juridică şi de disciplină;

In temeiul art.46, alin.5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă extinderea organigramei de la 18 la 19 posturi, prin înfiinţarea postului de CONTABIL SEF.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

      cons.Munteanu Vasile                                         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.487

din 9 noiembrie 2004