Hotărârea nr. 481/2004

HOTĂRÂRE privind completarea HCL 140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 150 mp situat în Iaşi - Şos. Păcurari nr.82 şi 84 trecerea acestui teren din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi precum şi concesionarea directă a terenului către Dl. Lupaşcu Nicolae şi S.C. YV S.R.L. pentru construire spaţii comerciale şi prestări servicii.

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                                                 

 

 

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL 140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 150 mp, situat în Iaşi - Şos. Păcurari  nr.82 şi 84, trecerea acestui teren din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi, precum şi concesionarea directă a terenului, către Dl. Lupaşcu Nicolae şi S.C. YV S.R.L. pentru construire spaţii comerciale şi prestări servicii.

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere cererea nr.77285/30.08.2004, prin care domnii Lupaşcu Nicolae şi Ivanov Dimitrie, ultimul ca reprezentant al S.C.YV S.R.L., în calitate de proprietari ai terenurilor situate în Şos. Păcurari nr.82, respectiv 84, în suprafaţă totală de 677,32 mp (379,32mp-298mp),  solicită concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 150 mp (118mp-32mp), situat la adresa mai sus menţionată, pentru  construire spaţii comerciale şi prestări servicii pe teren proprietate şi teren concesionat de la Consiliul Local ;

Având în vedere Certificatele de Urbanism nr. 1018/06.04.2004 şi 1098/16.04.2004, precum şi Avizul Unic nr. 101/PUD/2004, emis de Consiliul Judeţean Iaşi - Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, pentru construire spaţii comerciale şi prestări servicii;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

Având în vedere art.10, alin.2 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art.30 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor;

Având în vedere prevederile art.62, lit.”e” din Ordinul nr.943/2001, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.38, pct.2, lit.”g”, din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

Având în vede rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico-financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

- Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

În temeiul art. 46 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRÂŞTE:

 

Art.1.  Se aprobă completarea HCL nr.140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 150 mp, situat în Iaşi - Şos. Păcurari  nr.82 şi 84, conform planului anexat;

Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi, al terenului în suprafaţă de 150 mp, situat în Iaşi - Şos. Păcurari  nr.82 şi 84, conform planului anexat;

Art.3.  Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 150 mp, proprietatea Consiliului Local Municipal IaşI, situat în IaşI - Şos. Păcurari  nr.82 şi 84, conform planului anexat, pentru construire spaţii comerciale şi prestări servicii, după cum urmează :

- terenul în suprafaţă de 118 mp, situat în Şos. Păcurari nr.82, se concesionează în mod direct către domnul Lupaşcu Nicolae ;

- terenul în suprafaţă de 32 mp, situat în Şos. Păcurari nr.84, se concesionează în mod direct către S.C.YV S.R.L.

 

 

Art.4.   Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului din Şos. Păcurari nr. 82 şi 84, astfel încât valoarea unitară a terenului este de 69,53 Euro/mp sau 2.857.761 lei/mp, respectiv 8.205 Euro pentru suprafaţa de 118 mp şi 2225 Euro pentru suprafaţa de 32 mp. Valoarea totală a terenului în suprafaţă de 150 mp este de 10430 Euro.  

Art.5.   Redevenţa valorică a concesiunii terenului în suprafaţă de 118 mp, situat în şos. Păcurari nr.82, concesionat d-lui Lupaşcu Nicolae va fi de 820,5 Euro/an, plătibili în lei la cursul comunicat de BNR din ziua plăţii.

Art.6.   Redevenţa valorică a concesiunii terenului în suprafaţă de 32 mp, situat în şos. Păcurari nr.84, concesionattre S.C. YV S.R.L. va fi de 222,5 Euro/an, plătibili în lei la cursul comunicat de BNR din ziua plăţii.

Art.7.   Durata concesiunii va fi de 20 ani.

Art.8.   Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în cazul în care interesul local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului, conform art.35 aliniat b din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

Art.9.   În termen de 30 de zile calendaristice de la întocmirea contractului de concesiune, concesiunea se va înregistra de către concesionar în registrul de publicitate imobiliară, conform art.39 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor.

Art.10.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşiîncheie, să modifice saudispună încetarea Contractele de concesiune.    .   

Art.11.  Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                           SECRETAR,

  Cons.Munteanu Vasile                                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.481

din 9 noiembrie 2004