Hotărârea nr. 475/2004

HOTĂRÂRE privind completarea HCL 140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 30.70 mp situat în Iaşi - Şos. Nicolina nr.32 bl. 961 sc. B parter trecerea acestui teren din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi precum şi concesionarea directă a terenului către S.C. DANEROîS IND S.R.L. în vederea extinderii spaţiului proprietate.

MUNICIPIUL IAŞI                                                                                                          

CONSILIUL LOCAL                                

 

 

 

                                                                                  

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL 140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 30.70 mp, situat în Iaşi - Şos. Nicolina nr.32, bl. 961, sc. B,  parter,  trecerea acestui teren din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi, precum  şi concesionarea directă a terenului, către S.C. DANEROîS IND S.R.L., în vederea extinderii spaţiului proprietate.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea nr.61189/17.06.2004, prin care dl. Picincu Dănuţ, în calitate de administraror al S.C. Daneroîs Ind S.R.L., solicită concesionarea directă a terenului în suprafaţă de    30,70  mp, în vederea extinderii spaţiului proprietate situat la parterul blocului 961 din Şos. Nicolina nr.32;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

          Având în vedere Certificatul de Urbanism nr.2002, precum şi Avizul Unic PUD/3/2003, emis de Consiliul Judeţean Iaşi, Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

            Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere prevederile art.62, lit.”e” din Ordinul nr.1943/2001, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile art.38, pct.2, lit.“g”, din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

            - Comisia juridică şi de disciplină;

            - Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

            - Comisia economico-financiară;

            În temeiul art. 46 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală;

 

 

HOTĂRÂŞTE:

 

 

Art.1.  Se aprobă completarea HCL nr.140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public al Municipiului IaşI cu terenul în suprafaţă de 30,70 mp, situat în IaşI - Şos. Nicolina nr.32, bl. 961, sc. B,  parter;

Art.2.  Se aprobă trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi, al terenului  în suprafaţă de 30,70 mp, situat în Iaşi - Şos. Nicolina nr.32, bl. 961, sc. B,  parter;         

            Art.3. Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 30,70 mp, proprietatea Consiliului Local Municipal IaşI, situat în IaşI, Şos. Nicolina nr.32, bl. 961, sc. B,  parter,  către  S.C. Daneroîs Ind S.R.L., în vederea extinderii spaţiului proprietate.

            Art.4.  Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului astfel încât valoarea unitară a terenului este de 37,54 Euro/mp  sau 1.376.436 lei/mp, respectiv 1153 Euro sau 42.256.585 lei pentru suprafaţa totală de 30,70 mp.  

            Art.5.  Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 115,3 Euro/an, plătibili în lei la cursul comunicat de BNR din ziua plăţii.

Art.6.  Durata concesiunii va fi de 10 ani.

Art.7.   Încetarea contracului de concesiune poate avea loc în cazul în care interesul local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului, conform art.35 aliniat b din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor. 

 

 

 

 

Art.8.   În termen de 30 de zile calendaristice de la întocmirea contractului de concesiune, concesiunea se va înregistra de către concesionar în registrul de publicitate imobiliară, conform art.39 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor.

Art.9.    Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşisemneze Contractul de concesiune.   

Art.10.  Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                      SECRETAR,

     Cons.Munteanu Vasile                                                                   cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.475

din 9 noiembrie 2004