Hotărârea nr. 474/2004

HOTĂRÂRE privind transferul concesiunii terenului în suprafaţă de 188 36 mp. situat în Iaşi str.Ursulea nr.6 bis. conform planului anexat proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi de pe numele Ţibănescu Gabriel Cristinel şi Ţibănescu Mihaela pe numele Fărăoanu Ştefan

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind transferul concesiunii terenului în suprafaţă de 188,36 mp. situat în Iaşi,str.Ursulea nr.6 bis.,conform planului anexat, proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi de pe numele Ţibănescu Gabriel Cristinel şi Ţibănescu Mihaela, pe numele Fărăoanu Ştefan

 

 

            Consiliul local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea nr.76741/26.08.2004, prin care dl.Fărăoanu Ştefan, solicită transferul concesiunii asupra terenului în suprafaţă de 188,36 mp.situat în Iaşi,str.Ursulea nr.6 bis. de pe numele Ţibănescu Gabriel Cristinel şi Ţibănescu Mihaela pe numele său, conform contractului de vânzare-cumpărare a imobilului;

            Având în vedere Contractul nr.1/10.05.2004;

            Având în vedere H.C.L. nr.199/31.03.2004;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

            Având în vedere prevederile art.30 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor;

            Având în vedere prevederile art.62, lit.e din Ordinul nr.943/2001, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile art.38, pct.2, lit.g, din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

            -Comisia juridică şi de disicplină

            - Comisia economico-financiară

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă transferul concesiunii terenului în suprafaţă de 188,36 mp.situat în Iaşi, str.Ursulea nr.6 bis, aprobat prin H.C.L. nr.199/31.03.2004, de pe numele Ţibănescu Gabriel Cristinel şi Ţibănescu Mihaela pe numele Fărăoanu Ştefan. Celelalte dispoziţii ale H.C.L. nr.199/31.03.2004, rămân valabile.

            Art.2. In termen de 30 de zile calendaristice de la întocmirea contractului de concesiune, concesiunea  se va înregistra de către concesionar în registrul de publicitate imobiliară, conform art.39 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor

            Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze Contractul de concesiune şi contractele de folosinţă agricolă.

            Art.4. Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                               SECRETAR,

   Cons.Munteanu Vasile                                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.474

din 9 noiembrie