Hotărârea nr. 468/2004

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA FAMILIEI CIOBANU PETRU SI EUGENIA CARMEN în Iaşi zona Bucium tarlaua 164 parcela 6797/3/1/2

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -

CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA FAMILIEI CIOBANU PETRU SI EUGENIA CARMEN în Iaşi, zona Bucium, tarlaua 164, parcela 6797/3/1/2

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism, Certificatul de Urbanism nr.116 din 21.01.2004;

Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism - şedinţa din 28.05.2004 şi Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi - nr.75/PUD/2004;

Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 reactualizată în 1996, modificată şi completat în 2001 (Legea nr.453/2001), privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1943/2001 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

In conformitate cu Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism;

Având în vedere prevederile Ordinul MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinut - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/2001 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-          Comisia juridică şi de disciplină;

-          Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – “CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA FAMILIEI CIOBANU PETRU SI EUGENIA CARMEN” teren situat în Iaşi, zona Bucium, tarlaua 164, parcela 6797/3/1/2.(Anexa 13).

Art.2 Se aprobă intorducerea în intravilanul municipiului Iaşi a parcelei 6797/3/1/2/, tarlaua 164.

 Art.3 Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului din zona Bucium, tarlaua 164, parcela 6797/31/2.

Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciul de Urbanism, Serviciul de Amenajare a teritoriului şi Cadastru Funciar, Serviciul de Gospodărie Comunală şi Serviciul de Investiţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

      cons.Munteanu Vasile                                         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.468

din 9 noiembrie 2004