Hotărârea nr. 449/2004

HOTĂRÂRE privind transferarea unor sume în cadrul Bugetului Local de la cap.63 la cap.68

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind transferarea unor sume în cadrul Bugetului Local de la cap.63 la cap.68

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile Legii nr.507/2003 privind Legea bugetului pe anul 2004;

Având în vedere prevederile art.45 din O.U.G.nr.45/2003 privind finanţele publice locale;

Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliului Local statuate prin dispoziţiile art.38, lit.m din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1 Se aprobă transferarea sumei de 15 mld.lei în cadrul cap.68 “Transporturi şi comunicaţiiprin redistribuire după cum urmează : din cap.59.02.70 “Cultură, religie” - 4 mld. din cap.63.02.70 “Servicii şi dezvoltare publică” - 11 mld.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

      cons.Munteanu Vasile                                         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.449

din 7 octombrie 2004