Hotărârea nr. 447/2004

HOTĂRÂRE privind aprobarea actelor de novaţie între S.C.Afin (România) S.A S.C.Bursa Moldovei S.A. şi R.A.T.P. Iaşi la contractele de leasing nr.031016MR02/16.10.2003 şi nr.030128MR02/28.01.2003 a contractului de fidejusiune între Consiliul Local al Municipiului Iaşi S.C.Afin (România) S.A. şi R.A.T.P. şi a contractului de fidejusiune între Consiliul Local al Municipiului Iaşi S.C.Bursa Moldovei S.A. şi S.C.Autobuzul S.A.

MUNICIPIULUI IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actelor de novaţie între S.C.Afin (România) S.A, S.C.Bursa Moldovei S.A. şi R.A.T.P. Iaşi la contractele de leasing nr.031016MR02/16.10.2003 şi nr.030128MR02/28.01.2003, a contractului de fidejusiune între Consiliul Local al Municipiului Iaşi, S.C.Afin (România) S.A. şi R.A.T.P. şi a contractului de fidejusiune între Consiliul Local al Municipiului Iaşi, S.C.Bursa Moldovei  S.A. şi S.C.Autobuzul S.A.

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate nr.85451/4.10.2004 întocmit de Direcţia Tehnică;

Având în vedere procesele verbale ale comisiei de negociere pentru cesionarea contractelor de leasing încheiate între S.C.Afin (România) S.A., S.C.Bursa Moldovei S.A. prin novaţie către R.A.T.P.Iaşi;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.444/2004 privind aprobarea planului de măsuri privind restructurarea transportului în comun în municipiul Iaşi;

Având în vedere prevederile Codului Civil privind novaţia (1128-1137) şi fidejusiunea (1652- 1684);

Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale prevăzute în Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-          Comisia economico - financiară;

-          Comisia juridică şi de disciplină;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.206/2004 privind preluarea contractelor de leasing financiar nr.030128MR02/28.01.2003 şi nr.031016MR02/16.10.2003 de către S.C.Autobuzul S.A.

Art.2 Se aprobă actele de novaţie între S.C.Afin (România) S.A., S.C.Bursa Moldovei S.A. şi R.A.T.P.Iaşi privind contractele de leasing nr.030128MR02/28.01.2003 şi nr.031016MR02/16.10.2003.

Art.3 Se aprobă contractul de fidejusiune între Consiliul Local al Municipiului Iaşi, S.C.Afin (România) S.A. şi R.A.T.P.Iaşi.

Art.4 Se aprobă contractul de fidejusiune între Consiliul Local al Municipiului Iaşi, S.C.Bursa Moldovei S.A. şi S.C.Autobuzul S.A.

Art.5 Actele de novaţie produc efecte de la intrarea în vigoare a contractelor de fidejusiune.

Art.6 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi, directorul S.C.Autobuzul S.A. şi directorul R.A.T.P. Iaşisemneze actele de novaţie şi contractele de fidejusiune mai sus menţionate.

Art.7 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă compartimentelor de specialitate în vederea îndeplinirii.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR,

    cons.Munteanu Vasile                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

Nr.447

din 7 octombrie 2004