Hotărârea nr. 443/2004

HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului pe anul 2004

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea bugetului pe anul 2004

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 - Legea administraţiei publice locale;

Având în vedere prevederile OUG 45/05.06.2003 privind finanţele publice locale, art.32, alin.1 conform căruia fondul de rezervă se poate utiliza la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ - teritoriale în situaţii de extremă dificultateşi art.45 al.4,5,6,7 privind virările de credite;

Având în vedere adresa nr.1273/23.08.2004 a Grupului Şcolar “Constantin Brâncuşiprin care se solicită suplimentarea bugetului de cheltuieli materiale pe anul 2004 cu suma de 750.000.000 lei;

Având în vedere adresa nr.349/08.07.2004 a Şcolii nr.39 “ George Calinescu” Iaşi, prin care se solicită suplimentarea bugetului de cheltuieli materiale pe anul 2004 cu suma de 1.850.000.000 lei;

Având în vedere adresa nr.3722/10.08.2004 a ColegiuluiC.NegruzziIaşi prin care se solicită suplimentarea bugetului de cheltuieli materiale pe anul 2004 cu suma de 650.000.000 lei;

Având în vedere adresa nr.2739/08.07.2004 a Grupului ŞcolarI.C.ŞtefănescuIaşi prin care se solicită suplimentarea bugetului de cheltuieli materiale pe anul 2004 cu suma de 65.000.000 lei;

Având în vedere adresa Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, nr.75203/19.08.2004 prin care solicită virăriu de credite în valoare de 1.505.000.000 lei de la cap.59.02.70 - cheltuieli de capital, poziţiaSeminar Teologic Ortodox”la cap.58.02.20 “Sănătate - Direcţia Creşe - cheltuieli materiale - art.27 - reparaţii curente;

Având în vedere referatul de specialitate a Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi nr.75590/23.08.2004 prin care solicită virări de credite de la cap.57.02.70 Invăţământ - titlul VII “cheltuieli de capital” la cap.57.02.20 Invăţământ, titlul II “cheltuieli materialeîn sumă de 900.000.000 lei şi de la cap. 57.02.20 Invăţământ, titlul II “cheltuieli materiale” la cap.57.02.70 Invăţământ, titlul VII, “cheltuieli de capital”a sumei de 595.000.000 lei;

Având în vedere referatul de specialitate a Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi nr.78127/02.09.2004 prin care solicită virări de credite de la cap.57.02.70 Invăţământ - titlul VII “ cheltuieli de capital”la cap.57.02.20  Invăţământ, titlul II “cheltuieli materialeîn sumă de 2.550.000.000 lei;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice - Primăria Municipiului Iaşi nr.77556/31.08.2004 prin care solicită iuntroducerea pe lista de investiţii la poziţia B “lucrări de investiţii noi” a obiectivuluimodernizare imobil din B-dul C.A.Rosetti nr.30” şi alocarea sumei de 1.000.000.000 lei prin virări de credite de la poziţia B “lucrări de investiţii noiobiectivulcanalizări”;

Având în vedere adresa nr.1081/27.08.2004 emisă de Clubul Sportiv Municipal Iaşi, prin care solicită sprijin financiar în valoare de 40.000.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare la Campionatele Europene de Telegrafie Viteză care se vor desfăşura la NIS SERBIA în perioada 13.09 - 20.09.2004;

Având în vedere adresa nr.687/11.08.2004 emisă de Căminul de PensionariSf.Cuv.ParaschevaIaşi prin care solicită virări de credite în suma de 530.000.000 lei de la titlul VII, cap.60.02.70 “cheltuieli de capital”la titlul II, cap.60.02.20 “cheltuieli materiale” art.28  reparaţii capitale”;

Având în vedere referatele de specialitate nr.76655/26.08.2004 şi nr.78082/2.09.2004 ale Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

-          Comisia economico - financiară;

-          Comisia juridică şi de disciplină;

Având în vedere memoriul justificativ al domnului primar;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Repartizarea din fondul de rezervă a sumei de 3.315.000.000 lei la cap.57.02.20 “Invăţământ cheltuieli materiale” şi a sumei de 40.000.000 lei la cap.59.02.34 “Cultură - Subvenţii” şi virări de credite în sumă de 1.505.000.000 lei de la cap.59.02.70 “Cultură - cheltuieli de capital” la cap.58.02.20 “Sănătate - cheltuieli materialeîn sumă de 530.000.000 lei de la cap.60.02.70 “Asistenţă socială - cheltuieli de capital” la cap.60.02.20 “Asistenţă socială - cheltuieli materialeîn sumă de 3.450.000.000 lei de la cap. 57.02.70 “Invăţământ - cheltuieli de capital” la cap.57.02.20 “Invăţământ- cheltuieli de materialeîn sumă de 595.000.000 lei de la cap.57.02.20 “Invăţământ - cheltuieli materiale” la cap.57.02.70 “Invăţământ - cheltuieli capital” şi în sumă de 1.000.000.000 lei din cadrul cap.63.02.70 “Servicii şi dezvoltare publică - cheltuieli de capital” de la poz.B “Lucrări de investiţii noi” - obictivulcanalizări” la poz.Blucrări de investiţii noi” - obiectivulmodernizare imobil din B-dul C.A.Rosetti nr.30.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR,

        cons.Daşu Antimir                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.443

din 6 septembrie 2004