Hotărârea nr. 440/2004

HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere a suprafeţelor de teren din incinta Pasajului Piaţa Unirii cu persoanele juridice care deţin în proprietate modulele comerciale

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere a suprafeţelor de teren din incinta Pasajului Piaţa Unirii cu persoanele juridice care deţin în proprietate modulele comerciale

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile art.38, al.2, lit.h din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere cererile persoanelor juridice care deţin în proprietate grilajele de termopan care realizează compartimentarea modulelor comerciale din incinta Pasajului Piaţa Unirii nr.6123/2004, 63111/25.06.2004, 61154/17.06.2004, 61228/2004, 63858/2004, 63859/2004, 63723/2004, 63727/2004;

Având în vedere referatul de specialitate nr.72837/2004 întocmit de DAPPP;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară;

Având în vedere amendamentul propus în cadrul şedinţei ordinare de către doamna Carp Petra - consilier municipal;

In temeiul art.46, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă trecerea suprafeţei de 131,1 mp. din incinta Pasajului Piaţa Unirii, destinată activităţilor cu caracter comercial, din domeniul public în domeniul privat al Consiliului Local Iaşi şi completarea inventarului domeniului privat al Consiliului Local Iaşi aprobat prin H.C.L.nr.140/2003 cu acest spaţiu.

Art.2 Se aprobă încheierea contractelor de închiriere - anual - a suprafeţelor de teren din incinta Pasajului Piaţa Unirii cu persoanele juridice care au dobândit dreptul de proprietate asupra modulelor comerciale.

Art.3 Chiria lunară percepută va fi de 442.000 lei/mp/lună, în conformitate cu HCL nr.655/2003.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

       cons.Daşu Antimir                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

Nr.440

din 6 septembrie 2004