Hotărârea nr. 439/2004

HOTĂRÂRE privind trecerea din administrarea DAPPP în administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" a Bazei Hipice

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din administrarea DAPPP în administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” a Bazei Hipice

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de DAPPP;

Având în vedere adresa nr.78044/2.09.2004 a Unviersităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară”Ion Ionescu de la Brad”;

Având în vedere HG nr.1099/2003 privind trecerea unor stadioane, a unor bunuri din complexurile sportive şi bazele sportive, precum şi anexele aferente, situate în unele unităţi administrativ - teritoriale, din proprietatea publică a statului şi administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport în proprietatea publică a judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor şi în administrarea consiliilor locale ale acestora;

Având în vedere HCL nr.563/2003 privind trecerea Stadionului Tineretului şi a Bazei Hipice din proprietatea publică a statului şi administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport în proprietatea publică a Municipiului Iaşi şi în administrarea DAPPP;

Având în vedere votul consilierilor din şedinţa din data de 6 septembrie 2004;

In conformitate cu art.38, 46 şi 125 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă trecerea din administrarea DAPPP în administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medcină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” a Bazei Hipice, având caracteristicile tehnice cuprinse în anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţinerea destinaţiei, respectiv practicarea sportului hipic, pe o perioadă de 5 ani.

Art.2 Predarea - primirea Bazei Hipice se face pe bază de protocol. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşisemneze, în numele Consiliului Local, documentul de predare.

Art.3 Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire această hotărâre.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

      cons.Daşu Antimir                                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.439

din 6 septembrie 2004