Hotărârea nr. 427/2004

HOTĂRÂRE privind desemnarea comisiei constituită pentru aplicarea Legii nr.550/2002 conform H.C.L.nr.341/29.06.2004 să aplice prevederile H.G.nr.973/14.07.2004 privind vânzarea la cerere a spaţiilor destinate creaţiei artistice către actualii utilizatori

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea comisiei constituită pentru aplicarea Legii nr.550/2002, conform H.C.L.nr.341/29.06.2004, să aplice prevederile H.G.nr.973/14.07.2004 privind vânzarea la cerere a spaţiilor destinate creaţiei artistice către actualii utilizatori

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul nr.18288/02.08.2004 al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

Având în vedere prevederile H.G.nr.973/2004 privind aprobarea Condiţiilor şi a procedurii de vânzare către actualii utilizatori, la cerere, a spaţiilor destinate creaţiei artistice aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea consiliilor judeţene sau locale;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină;

In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se desemnează comisia constituită pentru aplicarea Legii nr.550/2002, conform H.C.L.nr.341/29.06.2004, să aplice prevederile H.G.nr.973/14.07.2004 privind vânzarea la cerere a spaţiilor destinate creaţiei artistice, către actualii utilizatori.

Art.2 Lista spaţiilor destinate creaţiei artistice, aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea consiliului local, este cuprinsă în anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica la DAPPP.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

       cons.Daşu Antimir                                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.427

din 6 septembrie 2004