Hotărârea nr. 424/2004

HOTĂRÂRE privind asigurarea managementului de proprietate şi a managementului financiar de către S.C.TERMO SERVICE S.A. a condominiilor aflate în prezent în proprietatea consiliului Local Iaşi precum şi acelorcare vor intra în viitor în patrimoniul public sau privat al Consiliului Local

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind asigurarea managementului de proprietate şi a managementului financiar de către S.C.TERMO SERVICE S.A. a condominiilor aflate în prezent în proprietatea consiliului Local Iaşi, precum şi acelorcare vor intra în viitor în patrimoniul public sau privat al Consiliului Local

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile art.38, al.2, litg) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere prevederile art.34 din Legea locuinţei nr.114/1996;

Având în vedere prevederile O.G.nr.85/2001 privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;

Având în vedere prevederile art.5 al HG nr.400/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;

Având în vedere referatul de specialitate nr.72840/06.08.2004 întocmit de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-          Comisia economico - financiară;

-          Comisia juridică şi de disciplină;

In temeiul art.46, alin.1 din Legea administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă ca S.C.TERMO SERVICE S.A. asigure managementul de proprietate şi managementul financiar al condominiilor aflate în prezent în proprietatea Consiliului Local Iaşi, precum şi a celor care vor intra în viitor în patrimoniul public sau privat al Consiliului Local.

Art.2 Managementul proprietăţii (administrarea propriu - zisă a structurii condominiului, instalaţiilor şi tuturor elementelor aflate în folosinţa comună) se va exercita în condiţiile şi limitele stabilite de art.22 alin.3 din Normele metodologice privind organizare şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari aprobate prin H.G.nr.400/2003.

Art.3 Managementul financiar (contabilitate şi casierie) va fi exercitat în condiţiile Legii contabilităţii nr.82/1991 şi va urmări gestionarea bunurilor şi a fondurilor băneşti în scopul bunei desfăşurări a raporturilor contractuale cu societăţile furnizoare de utilităţi.

Art.4 Prevederile H.C.L.nr.683/23 decembrie 2003 şi H.C.L.nr.24/26 ianuarie 2004 se aplică corespunzător.

Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        SECRETAR,

         cons.Daşu Antimir                                                        cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.424

din 6 septembrie 2004