Hotărârea nr. 415/2004

HOTĂRÂRE privind aprobarea Caietului de Sarcini şi a comisiei de evaluare pentru « Delegarea gestiunii prin concesionare a Serviciului de Iluminat Public în Municipiul Iaşi »

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Caietului de Sarcini şi a comisiei de evaluare pentru « Delegarea gestiunii prin concesionare a Serviciului de Iluminat Public în Municipiul Iaşi » 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.42/2003 - privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public;

Având în vedere H.C.L.130 din 23.02.2004 de aprobare a licitaţiei publice în vederea delegării gestiunii iluminatului public în Municipiul Iaşi;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

-          Comisia economico - financiară;

-          Comisia juridică şi de disciplină;

Având în vedere amendamentul propus în cadrul şedinţei ordinare din data de 6 septembrie 2004;

In temeiul art.46, aliniatul (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă - în principiu - Caietul de Sarcini pentru «  Delegarea gestiunii prin concesionare a Serviciului de Iluminat Public în Municipiul Iaşi » 

Art.2 Se aprobă comisia de evaluare a ofertelor pentru « Delegarea gestiunii prin concesionare a Serviciului de Iluminat Public în Municipiul Iaşi »  în componenţa prezentată în anexa nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi în vederea aducerii la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

     cons.Daşu Antimir                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.415

din 6 septembrie 2004

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                          ANEXA NR.1

                                                                         la Hotărârea nr.415 din 6 septembrie 2004

 

 

Componenţa comisiei de evaluare a ofertelor pentru « Delegarea gestiunii prin concesionare a Serviciului de Iluminat Public în Municipiul Iaşi » 

 

 

 

  1. Preşedinte - ing.Neculau Constantin - Viceprimarul Municipiului Iaşi

 

 

  1. Membri :

-          ing.Mihai Chirica                                                     - Director, Direcţia Tehnică

-          arh.Iulian Vagner                                                    - Director, Direcţia de Urbanism

-          cons.jr.Monica Mihaela Mihai                                 - Şef Birou Licitaţii

-          ing.Radu Onofrei                                                    - Consilier tehnic

-          Brăilean Tiberiu                                                      - consilier municipal

-          Munteanu Vasile                                                     - consilier municipal

-          Prisecaru Radu                                                       - consilier municipal

-          Anchidin Dumitru                                        - consilier municipal

-          ing.Drăgoi Cătălin                                       - S.C. “ELECTRICA” S.A.

-          prof.dr.ing.Mircea Guşă                                          - Facultatea de Energetică 

-          reprezentant                                                            - DEFPL

-          ec.Apetroaie Maria                                                 - DEFPL