Hotărârea nr. 412/2004

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.44/2004

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.44/2004

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate nr.74307/din 13.08.2004 întocmit de Direcţia Tehnică;

Având în vedere prevederile Legii nr.284/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.86/2001 privind serviciile de transport public local de călători şi Hotărârea Guvernului nr.828/2003 pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr.86/2001;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină;

In temeiul prevederilor art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă modificarea art.1 alin.(a şi c) din H.C.L.nr.44/2004, care vor avea următoarele enunţuri:

a)      până la data de 31.12.2004, se acceptă să fie autorizate a efectua transport public local de călători şi vehiculele atestate Euro 2;

b)      începând cu data de 01.01.2005, toate vehiculele cu care se va efectua transport public local de călători prin curse regulate rapide, în municipiul Iaşi, trebuiecorespundă Directivelor/CE(Euro 3).

Art.2 Secretariatul tehnic va comunica prezenta hotărâre Direcţiei tehnice - Biroul Reglementare Transporturi Urbane şi Direcţiei de Control.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

     cons.Daşu Antimir                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.412

din 6 septembrie 2004