Hotărârea nr. 407/2004

HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între S.C.Autobuzul S.A. şi Teatrul pentru copii şi tineret ?Luceafărul?

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între S.C.Autobuzul S.A. şi Teatrul pentru copii şi tineretLuceafărul

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere Legea nr.31/1990, privind societăţile comerciale, republicată;

Având în vedere H.C.L.M. Iaşi nr.308/02.09.2002 privind înfiinţarea S.C.Autobuzul S.A. ca unitate subordonată autorităţilor administraţiei publice locale şi având ca obiect principal de activitate transportul auto de călători;

Având în vedere adresa Teatrului pentru copii şi tineret “Luceafărul”nr.9790/15.12.2003, transmisă de către Primăria municipiului Iaşi către S.C.Autobuzul S.A.;

Având în vedere adresa Primăriei Municipiului Iaşi nr.680/28.01.2004 prin care se solicită S.C.Autobuzul S.A. identifice mijlocul auto corespunzător Teatrului pentru copii şi tineret”Luceafărul”;

Având în vedere referatul nr.923/05.02.2004, întocmit de către domnul Şef Serviciu Tehnic, ing.Ioan Brânză prin care se aduce la cunoştinţă conducerii societăţii poate fi dat în comodat autocarul tip IKARUS 255 - având numărul de ciruculaţie IS-04-JNN;

Având în vedere adresa nr.1054/11.02.2004 prin care s-a comunicat Primăriei Municipiului Iaşi autobuzul disponibil şi răspunsul acesteia de a-l preda cât mai repede;

Având în vedere procesul verbal de predare - primire nr.1231/18.02.2004, încheiat între S.C.Autobuzul S.A., reprezentată de către ing.Brânză Ioan şi Teatrul pentru copii şi tineret -Luceafărul, din partea căruia a fost delegat ing.Maftei Nicolae;

Având în vedere proiectul de contract de comodat nr.1408/26.02.2004;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

-          Comisia economico - financiară;

-          Comisia juridică şi de disciplină;

Având în vedere amendamentul propus în cadrul şedinţei ordinare din data de 6 septembrie 2004;

Având în vedere Hotărârea Adunării generale a acţionarilor nr.1/01.03.2004 prin care s-a respins aprobarea încheierii contractului de comodat motivat de faptulsingurul organ competent să se pronunţe este Consiliul Local Iaşi;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă cu data prezentei încheierea unui contract de comodat între S.C.Autobuzul S.A. şi Teatrul pentru copii şi tineretLuceafărulavând ca obiect cedarea de către S.C.Autobuzul S.A. - în calitate de comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de folosinţă a autovehiculului tip IKARUS 255 cu numărul de circulaţie IS-04-JNN către Teatrul pentru copii şi tineretLuceafărul”- în calitate de comodatar.

Art.2 Formularul de contract de comodat se regăseşte în anexa la prezenta hotărâre.

 

 

 

 

 

Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica S.C.Autobuzul S.A., Teatrului pentru copii şi tineretLuceafărulprecum şi celorlalte direcţii sau servicii interesate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         SECRETAR,

      cons.Daşu Antimir                                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.407

din 6 septembrie 2004